Grupul de Acțiune Locală
Pădurile Dacice
Prezentare GAL

Asociația Grupul de Acțiune Locală Pădurile Dacice funcționează în baza OG 26/2000 și a autorizației de funcționare nr. 056/05.09.2016 eliberată de MADR.

Asociația este autorizată de MADR să implementeze o Strategie de Dezvoltare Locală de tip LEADER pentru perioada 2016-2023 prin intermediul Măsurii 19 a PNDR, Submăsura 19.4.

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice face parte din în Regiunea de Dezvoltare Sud-est și se întinde pe raza județelor Vrancea și Galați. Cuprinde 5 comune din Nord-Estul județului Vrancea și comuna Brăhășești, situată în nordul județului Galați. Din punct de vedere geografic, limitele geografice ale teritoriului sunt următoarele: comunele Sascut, Tătărăști, Dealu Morii, Huruiești din județul Bacău și Ivești, județul Vaslui, la nord; comunele Buciumeni și Țepu, județul Galați, și comuna Pufești, județul Vrancea la Sud; comunele Podu Turcului și Rădăcinești, județul Bacău, și comuna Priponești, județul Galați, la Est; La Vest, orașul Adjud, județul Vrancea și comuna Buciumeni, județul Galați. Relieful teritoriului GAL Pădurile Dacice aparține extremității sudice a Podișului Bârladului, parte a Podișului Central Moldovenesc. Relieful este constituit din interfluvii relativ largi, netede ori slab ondulate, care variază ca altitudine absolută între 200 m și 300 m, despărțite de văi adânci de circa 100 m. Aceste culmi scad în înălțime începând din nord până la sudul teritoriului. Clima are același caracter temperat continental ca și în întreaga regiune, cu mici diferențe față de sud, datorate altitudinii. Asprimea climei este afirmată atât de verile fierbinți și uscate, cât mai ales de iernile reci, cu viscole frecvente. Vânturile dominante în această zonă sunt, în ordine, cele dinspre nord, dinspre sud și dinspre nord – vest, aceste direcții fiind favorizate și de orientarea culmilor și văilor. Temperatura medie anuală este 9,3°C. Precipitațiile au valori dintre cele mai reduse din țară, ca urmare a influențelor estice, continentale, dar și ca o consecință a prezenței Foehnului. Solurile din teritoriu sunt variate ca geneză: nisipoase și argiloase pe versanți și în luncile celor două râuri, Berheciul și Zeletinul. Cea mai mare pondere au solurile slab acide îndeosebi pe latura estică. Resursele naturale reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale și de minereuri, a terenurilor cultivabile, a pădurilor și apelor de care dispune un teritoriu. Resursele naturale sunt substanțe care apar în mod natural dar care sunt considerate valoroase în forma lor relativ nemodificată. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce poate fi convertit în materii prime pentru procesele capitalului infrastructural. Resursele naturale ale teritoriului GAL Pădurile Dacice: fondul funciar agricol, funcția dominantă în profilul economico-social al zonei fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală și creșterea animalelor; suprafațatele de păduri. Teritoriul analizat prezintă o suprafață de pășuni și fânețe semnificativă, care acoperă 23,26 % din totalul suprafeței agricole utilizate. Principalele căi de comunicații sunt reprezentate de următoarele drumuri: un drum național, DN 11A Adjud - Podul Turcului - Bârlad; tranzitează teritoriul prin comunele Homocea și Corbița până la ieșirea din teritoriu, spre Podu Turcului și Bârlad, cinci drumuri județene: DJ 241, DJ 241A, DJ 241, DJ 252 și DJ 241G. De asemenea există o rețea bogată de drumuri comunale, cu toate acestea starea infrastructurii rutiere comunale nu este foarte bună, fiind alcătuită în proporție de peste 75 % din drumuri pietruite sau drumuri din pământ. Continuitatea teritorială între localitățile din teritoriu aparținând județului Vrancea și Brăhășești, județul Galați, este dată de DJ 241 care leagă această din urmă localitate de comuna Tănăsoaia. Microregiunea este situată la mai puțin de 10 km de drumul european E85, care traversează Europa de la Nord la Sud prin Estul României, pe ruta București-Suceava. Populația este în număr de 24.031 locuitori, conform Recensământului din 2011, densitatea medie fiind de 90,159 locuitori/km². Structura etnică a populației teritoriului în momentul Recensământului populației 2011 indica faptul că în teritoriul GAL Pădurile Dacice marea majoritate a populației este reprezentată de etnici români, 15.918 persoane respectiv 66,23 %. Un număr de 5771 de persoane, s-au declarat rromi, dintre aceștia 5.235 persoane din localitatea Brăhășești, 531 din Homocea și 5 din Corbița. Procentul populației rrome din totalul populației teritoriului este de 24,01%. Sub 10 % persoane din totalul populației au etnie nedeclarată. Grupul de Acțiune Locala Pădurile Dacice cuprinde UAT-uri care fac parte din Zone Sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL), cu valori mai mici sau egale cu 55. Acestea sunt: Boghești, Corbița, Tănăsoaia – din județul Vrancea și Brăhășești din județul Galați. (C.S. 1.2 = 4 puncte) Siturile de importanță comunitară reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menținerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar din Directiva Habitate și Directiva Păsări și care pot contribui astfel semnificativ la coerența rețelei Natura 2000 și/sau contribuie semnificativ la menținerea diversității biologice în regiunea sau regiunile biogeografice respective. Pe cuprinsul teritoriului LEADER GAL Pădurile Dacice există două situri, ca arie protejată a rețelei ecologice Natura 2000. Prima se numește Pădurea Buciumeni - Homocea, cod ROSCI 0334 și acoperă suprafețe din comunele Corbița și Tănăsoaia din județul Vrancea și comuna Brăhășești din județul Galați. Al doilea sit este Lunca Siretului Inferior care acoperă suprafețe din comunele Homocea și Ploscuțeni din județul Vrancea. (C.S. 1.3 = 4 puncte) Fondul funciar este exploatat prin cultura plantelor și creșterea animalelor. Din totalul suprafeței fondului funciar, suprafața agricolă utilizată deține ponderea cea mai mare 83,04 %, din care 8.193,07, respectiv 62,91 % suprafață arabilă. Un procent însemnat 23,26 % îl ocupă pășunile și fânețele 2.891,20 ha. Suprafața împădurită 917,57 ha reprezintă 6,13 %. Așadar, teritoriului Grupul de Acțiune Locala Pădurile Dacice prezintă următoarele caracteristici privind agricultura: sub aspectul proprietății, agricultura este fărâmițată, iar formele de asociere acoperă mai puțin de jumătate din terenul agricol existent; lipsa capitalurilor împiedică implementarea de tehnologii moderne. Agricultura ocupă mare parte din populația activă dar veniturile din agricultură sunt reduse în funcție de condițiile climatice și de prețul pieței. Produsele agricole sunt în general comercializate într-o formă neorganizată, “direct din gospodărie”. Caracteristica zonei este producția vegetală, orientată spre cultura cerealelor, plantelor uleioase, plantelor de nutreț și legumelor. Astfel, în cadrul Grupul de Acțiune Locala Pădurile Dacice, economia are ca trăsătură predominantă procentul foarte mare al fermelor de subzistență, care produc în principal pentru autoconsum, comercializând pe piață doar întâmplător produsele obținute. În plus, fermele de subzistență au acces dificil la alte surse de venituri și, de aceea, bunăstarea unei părți semnificative a populației rurale depinde considerabil de nivelul de profitabilitate al fermelor. În concluzie, potențialul agricol ridicat al GAL Pădurile Dacice este favorabil practicării agriculturii, în special cereale, plante oleaginoase și legume, precum și creșterii animalelor, în special a speciilor autohtone. Având în vedere că agricultura este practicată în cadrul Grupul de Acțiune Locală Pădurile Dacice în mod individual și fracționat, motiv pentru care se impune crearea unor forme asociative atât în cazul cultivării terenurilor agricole, cât și în materie de valorificarea și comercializarea produselor obținute. GAL Pădurile Dacice va încuraja gospodarii să se dezvolte, să dezvolte și să modernizeze exploatațiile agricole prin introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee inovative, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice. Cultura este un factor fundamental al vieții sociale pentru că dezvoltă potențialul intelectual la nivel național și capitalul uman în special; creează, prin afirmarea diversității culturale, o societate deschisă și conștientă de valoarea celuilalt. Participarea activă a tuturor actorilor implicați, de la nivel public sau privat, va căuta să asigure implementarea măsurilor destinate conservării și valorificării patrimoniului cultural și arhitectural. Manifestări artistice în teritoriu: Festivalul de cântec și dans popular “Susur de Dor“ de la Ploscuțeni; la Brăhășești se intenționează organizarea unui festival de muzica rromă.

În perioada de programare 2016-2023 vom continua misiunea de susținere a dezvoltării locale prin proiecte în domenii precum: cooperarea în sectoarele agricol și pomicol, sprijin pentru fermele mici; responsabilitate civică în problemele de mediu, servicii de baza şi reînnoirea satelor, servicii sociale, sprijin pentru microîntreprinderi non-agricole.

Informatie
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.” „Toate informaţiile, privind programul PNDR, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in România, cât si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene în România.”
Reprezentanta Comisiei Europene in Romania